Headlines:
 
 
 
 
Trenutno se nalazite na strani: O Kragujevcu KG info Gradska samouprava
 
 

Gradska samouprava

Kragujevac - grbGrad Kragujevac je teritorijalna jedinica utvrđena zakonom kao ekonomski, administrativni, geografski, kulturni i univerzitetski centar.

Građani grada Kragujevca ostvaruju pravo na lokalnu samoupravu, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

Lokalna samouprava je pravo građana da upravljaju javnim poslovima od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za lokalno stanovništvo, neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika u Skupštini grada Kragujevca, kao i pravo i sposobnost organa Grada da, u granicama zakona, uređuju poslove i upravljaju javnim poslovima koji su u njihovoj nadležnosti i od interesa za građane grada Kragujevca.

Najviši pravni akt Grada je Statut, kojim se bliže uređuju način, uslovi i oblici vršenja prava i dužnosti iz nadležnosti Grada.

Statut donosi Skupština grada većinom glasova od ukupnog broja odbornika.

U vršenju svoje nadležnosti, Grad donosi propise samostalno, u skladu sa svojim pravima i dužnostima utvrđenim Ustavom, zakonom, drugim propisom i Statutom.

Organi Grada su: Skupština grada, Gradonačelnik, Gradsko veće, Zaštitnik građana (ombudsman), Javno pravobranilaštvo i Gradske uprave.

Tekst je u potpunosti preuzet sa zvaničnog web sajta grada - www.kragujevac.rs

48 sati zadržavanja zbog postojanja sumnje da su izvršili krivična dela krađe i povrede groba

Pripadnici Policijske uprave u Kragujevcu – Policijske stanice u Rači odredili su DOBRIVOJU V. (41) iz Kruševca i IVANU V. (35) iz Kragujevca meru zadržavanja u trajanju do 48 sati, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela krađa i povreda groba.

 

NOVI TERMINI NA ZATVORENOM BAZENU

Od 03.  juna posetite zatvoreni bazen u novim terminima

Kancelarija zaštitnika građana

Zaštitnik građana

Milica VuleticMilica Vuletić je rođena 1968.godine u Kragujevcu. Završila je Pravni fakultet. Od 1992.godine radila je kao advokatski pripravnik do marta 1994.godine kada je položila pravosudni ispit i nakon toga nastavila da radi u Republičkom geodetskom zavodu - Službi za katastar nepokretnosti Kragujevac. Od 1997.godine radila je u Službi za propise Skupštine grada Kragujevca, a od 2000. do 2004.godine u Službi pravne pomoći Skupštine grada Kragujevca.

Od 2004.godine radi kao u kancelariji Gradskog građanskog branioca - Ombudsmana.

Odlukom Skupštine grada Kragujevca od 23.maja 2005.godine postavljena je za Zaštitnika građana.

Kontakt:

Adresa: Trg slobode 1
Tel:       (034) 338 250
Faks:    (034) 338 260

Zamenik zaštitnika građana

Mihajlo IgnjatovicMihailo Ignjatović je rođen 1966.godine u Kragujevcu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu 1994.godine. Od 1995.godine radio je kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji "Špacer". Pravosudni ispit položio je 1997.godine, nakon čega je nastavio sa radom kao advokat u svojoj advokatskoj kancelariji u Kragujevcu.

Odlukom Skupštine grada Kragujevca od 28.aprila 2005.godine postavljen je za zamenika Zaštitnika građana.

Kontakt:

Adresa: Trg slobode 1
Tel:        (034) 338 250
Faks:     (034) 338 260

Kancelarija zaštitnika građana Kragujevca

Kancelarija Gradskog građanskog branioca - ombudsmana u Kragujevcu je osnovana drugog decembra 2004.godine, kao prva kancelarija u Centralnoj Srbiji. Prve kontakte je ostvarila sa pokrajinskom kancelarijom Ombudsmana Vojvodine.

U prvoj godini osnivanja, kancelarija se okrenula afirmaciji Instistuta Ombudsmana u Srbiji, a u tom periodu, zahvaljujući svojom rezultatima, kancelarija je postala članica Evropskog ombudsman incsituta (EOI), koji je sedište svih kancelarija u svetu.

Za četiri godine postojanja kancelarija je uradila nekoliko važnih projekata i kampanja.

 • Omogućila srednjoškolcima koji idu u škole van Kragujevca (u škole koje ne postoje na teritoriji grada) pravo na dalje korišćenje dečjeg dodatka.
 • Osmislila, pravno uredila i promovisana Jedinstveni đački parlament učenika srednjih škola Kragujevca.
 • Osmislila i organizovala seriju tribina "Formiranje mreže lokalnih ombudsmana", a rezultat ove inicijative su odluke o osnivanju kancelarija Ombudsmana u Kraljevu i Gornjem Milanovcu.
 • Uvela praksu izlazaka na teren radi neposrednog uvida u činjenično stanje, u cilju adekvatnog i blagovremenog rešavanja pritužbi građana.
 • Bila neposredan organizator akcija za pomoć deci bez roditeljskog staranja i osobama sa invaliditetom.

Sadržajna komunikacija sa kancelarijom Zaštitnika građana Republike Srbije, počela je odmah po osnivanju ove Institucije, a rezultat su ovlašćenja data kragujevačkoj kancelariji, uz koja ona može da kontroliše poštovanje prava građana u pojedinim republičkim Institucijama (npr. kontrola izdavanja ličnih i putnih isprava u MUP-u na teritoriji Šumadije).

U protekloj godini, kancelarija je posebnu pažnju posvetila saradnji sa kancelarijama zaštitnika u celoj Srbiji, organizacijom niza okruglih stolova na specijalizovane teme, poput okruglog stola:
"Saradnja lokalnih ombudsmana sa republičkim, uz primenu medijacije", gde su učešće uzeli Zaštitnici građana iz cele Srbije, uz prisustvo predstavnika Saveta Evrope, ili okruglog stola: "Unapređenje komunikacija u mreži Zaštitnika građana Srbije"

Odlukom Skupštine grada Kragujevca od 2.decembra 2008.godine, potvrđen je kontinuitet Institucije Ombudsmana u Kragujevcu, a kancelarija je dobila novi naziv - Kancelarija zaštitnika građana.

Gradsko veće

NADLEŽNOSTI GRADSKOG VEĆA

Odlukom o Gradskom veću uređuje se: sastav, izbor i prestanak članstva u Gradskom veću; prava i dužnosti članova Gradskog veća; način rada i odlučivanja Gradskog veća; odnos Gradskog veća prema Skupštini grada Kragujevca; Gradonačelniku; gradskim upravama i drugim subjektima; akta Gradskog veća i njegovih radnih tela; stručna služba za poslove Gradskog veća i druga pitanja od značaja za njegov rad.

GRADSKO VEĆE:

 1. predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština grada;
 2. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine grada;
 3. donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština grada ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
 4. vrši nadzor nad radom Gradskih uprava, poništava ili ukida akte Gradskih uprava koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština grada;
 5. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada;
 6. stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike;
 7. postavlja i razrešava načelnike Gradskih uprava za pojedine oblasti;
 8. donosi programe i sprovodi projekte lokalnog ekonomskog razvoja i stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u Gradu;
 9. stara se o zaštiti životne sredine, donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i programe zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione planove, u skladu sa strateškim dokumentima i svojim interesima i specifičnostima;
 10. uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rehabilitaciju i rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje lokalnim i nekategorisanim putevima, kao i ulicama u naselju;
 11. određuje delove obale i vodenog prostora na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti;
 12. daje licence za obavljanje delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije u skladu sa zakonom, daje energetske dozvole za izgradnju i rekonstrukciju objekata za proizvodnju toplotne energije snage preko 1MW i objekata za distribuciju toplotne energije;
 13. organizuje vršenje poslova u vezi sa zaštitom kulturnih dobara od značaja za Grad, podstiče razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva, obezbeđuje sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture od značaja za Grad i stvara uslove za rad muzeja i biblioteka i drugih ustanova kulture čiji je osnivač Grad;
 14. organizuje zaštitu od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštitu od požara i stvara uslove za njihovo otklanjanje, odnosno ublažavanje njihovih posledica;
 15. stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima;
 16. upravlja imovinom Grada i koristi sredstva u državnoj svojini i stara se o njihovom očuvanju i uvećanju;
 17. odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup i stavljanju hipoteke na nepokretnosti koje koriste organi Grada, uz saglasnost Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije;
 18. zaključuje ugovor o davanju na korišćenje, odnosno u zakup nepokretnosti koje koristi Grad;
 19. donosi godišnji program pribavljanja nepokretnosti za potrebe organa Grada, uz saglasnost Vlade RS;
 20. odlučuje o rasporedu službenih zgrada i poslovnih prostorija koje koriste organi Grada;
 21. odlučuje o pribavljanju i otuđenju opreme veće vrednosti za potrebe organa Grada, u skladu sa zakonom;
 22. odlučuje o pribavljanju i otuđenju prevoznih sredstava za potrebe rada organa Grada, u skladu sa zakonom;
 23. pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na teritoriji Grada;
 24. podstiče i pomaže razvoj zadrugarstva;
 25. obrazuje radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 26. daje saglasnost na akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Gradskih uprava;
 27. daje saglasnost na odluku o cenama, tarifni sistem i dr.;
 28. podnosi izveštaj Skupštini grada o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine grada;
 29. donosi poslovnik o svom radu;
 30. daje saglasnost na finansijski plan mesne zajednice ili drugog oblika mesne samouprave;
 31. daje dozvole za početak rada ustanova socijalne zaštite koje osnivaju druga pravna i fizička lica;
 32. utvrđuje ispunjenost uslova za pružanje usluga socijalne zaštite;
 33. utvrđuje normative i standarde za obavljanje delatnosti ustanova čiji je osnivač, donosi propise o pravima u socijalnoj zaštiti;
 34. obavlja poslove državnog staratelja;
 35. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama Skupštine grada i drugim aktima.

Gradonačelnik

Veroljub StevanovicVeroljub Stevanović rođen je u Kragujevcu 17. septembra 1946.godine. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu 1972.godine. Iste godine, zasniva radni odnos u Fabrici automobila ZCZ, na poslovima u proizvodnji, tehnologiji i održavanju.

Iz Zastave odlazi 1977.godine, u Medicinski centar "Dr Mihajlo Ilić", za pomoćnika generalnog direktora za tehničke poslove.

Posle gotovo deset godina, 1986.godine vraća se u Zastavu, kao direktor sektora u fabrici Montaža automobila ZCZ.  Naredne godine imenovan je za direktora proizvodnje, a ubrzo i za direktora fabrike Montaža automobila.

U političkoj karijeri Veroljuba Stevanovića zabeleženo je da je u Narodnoj skupštini Republike Srbije poslanik od 1993. do januara 2001.godine. Poslaničku dužnost, takođe, obavljao je i u Veću republika skupštine SRJ, od 1997. do 2001.godine.

U prelaznoj Vladi Republike Srbije 2000.godine bio je koministar za industriju.

Naravno, Kragujevčani ga najbolje pamte kao prvog demoratskog gradonačelnika grada Kragujevca od 1996. do 2001. godine.

Na prvim neposrednim izborima za gradonačelnika, održanim 2004.godine, izabran je ponovo za gradonačelnika grada Kragujevca.

Na lokalnim izborima održanim 11. maja 2008.godine, bio je nosilac izborne liste Veroljub Verko Stevanović (G17 plus i Zajedno za Kragujevac) - Veroljub Verko Stevanović, koja je osvojila 43 306 glasova birača, odnosno 41 odbornički mandat u Skupštini grada Kragujevca.

Na sednici Skupštine grada, održanoj 23. juna 2008.godine, većinom glasova od ukupno 87 odbornika, Stevanović je, treći put, izabran za gradonačelnika Kragujevca.

Nakon parlamentarnih izbora, održanih 11.maja 2008.godine, Stevanović je izabran za narodnog poslanika u skupštini Republike Srbije.

Govori dva strana jezika. Oženjen je, ima dve ćerke, Katarinu i Jelenu.

Gradonačelnik Grada Kragujevca bira Skupština grada, iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine grada.

 1. predstavlja i zastupa Grad;
 2. predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština grada;
 3. naredbodavac je za izvršenje budžeta;
 4. usmerava i usklađuje rad gradskih uprava;
 5. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom ili odlukom skupštine;
 6. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine grada kada ga za to odredi Skupština grada;
 7. predstavlja i zastupa Gradsko veće;
 8. saziva i vodi sednice Gradskog veća;
 9. odgovara za zakonitost rada Gradskog veća;
 10. obustavlja od primene odluku Gradskog veća za koju smatra da nije saglasna sa zakonom;
 11. podnosi izveštaj Skupštini grada o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine grada;
 12. postavlja i razrešava pomoćnike Gradonačelnika;
 13. pokreće postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti zakona i drugog opšteg akta Republike Srbije kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu;
 14. ulaže pravo žalbe Ustavnom sudu ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa Grada onemogućava vršenje nadležnosti Grada;
 15. predlaže razrešenje i izbor zamenika Gradonačelnika, odnosno člana Gradskog veća;
 16. obrazuje stručna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 17. odlučuje o pribavljanju opreme manje vrednosti i potrošnog materijala;
 18.  vrši i druge poslove utvrđene, zakonom, Statutom i drugim aktima.


Kontakt:

Kancelarija 107 zgrade Grada

Tel:    (034) 332 055
Faks: (034) 335 346

Pošaljite elektronsko pismo: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Skupština grada Kragujevca

Skupština grada je najviši organ Grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i  Statutom.

Skupštinu grada čini 87 odbornika, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom. Odluke se donose većinom glasova prisutnih odbornika, ukoliko zakonom ili Statutom nije drukčije određeno.

Skupština grada se smatra konstituisanom izborom predsednika Skupštine grada i postavljenjem sekretara Skupštine grada.

Najviši pravni akt Grada je Statut, kojim se bliže uređuju način, uslovi i oblici vršenja prava i dužnosti iz nadležnosti Grada.

Statut donosi Skupština grada većinom glasova od ukupnog broja odbornika. U vršenju svoje nadležnosti, Grad donosi propise samostalno, u skladu sa svojim pravima i dužnostima utvrđenim Ustavom, zakonom, drugim propisom i Statutom.

Sednicu Skupštine grada saziva predsednik Skupštine grada, po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca. Sednice Skupštine grada su javne. Skupština grada može odlučiti da sednica Skupštine grada ne bude javna iz razloga bezbednosti i drugih razloga utvrđenih zakonom.

Skupština grada obrazuje stalna ili povremena radna tela za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti. Radna tela daju mišljenje na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština grada, razmatraju i pretresaju pitanja iz nadležnosti Skupštine grada, predlažu akta, kao i sagledavaju izvršavanje odluka, drugih propisa i opštih akata od strane Gradonačelnika i Gradskog veća, u oblasti za koju je svako radno telo zaduženo.

Skupština grada kao radna tela može obrazovati odbore i komisije. Odbori i komisije mogu se obrazovati kao stalna i povremena radna tela. Kao stalna radna tela Skupština grada obrazuje 14 odbora, čiji se naziv, obrazovanje, broj članova, organizacija i rad uređuju Poslovnikom Skupštine grada i posebnom odlukom Skupštine grada. Povremena radna tela mogu se obrazovati kao odbori, komisije i sl. Skupština grada može obrazovati i anketne odbore.

Predsednik Skupštine grada ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

Zamenik predsednika Skupštine grada bira se i razrešava na isti način kao i predsednik Skupštine grada.

Skupština grada ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine grada i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

Sekretar Skupštine grada postavlja se, na predlog predsednika Skupštine grada, na četiri godine i može biti ponovo postavljen. Za sekretara Skupštine grada može biti postavljeno lice sa završenim pravnim fakultetom, položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

Skupština grada može, na predlog predsednika skupštine, razrešiti sekretara i pre isteka mandata. Sekretar može imati zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti.

Zamenik sekretara Skupštine grada postavlja se i razrešava na isti način i pod istim uslovima kao i sekretar.

Način pripreme, vođenje i rad sednice Skupštine grada i druga pitanja vezana za rad Skupštine grada uređuju se njenim poslovnikom.